Украдени или изгубени предмети

Aнгажирање на детектив од стана на нарачателот на услугата за прибирање на подтатоци и информации за изгубени или украдени предмети преставува релативно чест случај..Детективската агенција Деа Детектив работи и во проанаѓање на изгубени и украдени
Сите наведени елементи за барателот на услугата освен материјална имаат и емотивна вредност и значање.
ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ?