ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ИЗМАМИ

Осигурителната измама постои од кога постои и осигурувањето

Проблемот со осигурителната измама е мошне комплексен ,бидејќи секоја измама е уникатна.
Сепак од праксата можат да се посочат неколку основни шеми кои варираат од едноставни до софистицирани и перфектни комбинации од различни кривични дела.
Измами со барања надомест на матерјална штета 

Меѓу други шеми на измами се јавуваат случаи на наместени собраќајни незгоди со прикажување на лажна штета, сокривање на факти при одредување на осигурителен ризик, лажно прикажување на степенот на телесниот инвалидитет, измами при фингирани кражби на автомобили купени на лизинг, фалсификување на исправи и многу други облици на осигурителна измама.
ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ?