Препорачано

Поим за детектив и детективска дејност

Приватниот детектив е професионалец кој е ангажиран од страна на корпоoрации,адвокатски канцеларии,приватни лица,осигурителни компании и други субјекти се со цел прибирање на податоци но и обезбедување на доказен матерјал кој на барателот на детективската услуга ќе му обезбеди заштита на своите легитимни интереси и права пред надлежните институци

Прочитај повеќе

Закон за детективска дејност

Co овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на детективската дејност.Под детективска дејност во смисла на овој закон се подразбира собирање на податоци и информации, нивна обработка, како и посредување со нив на начин утврден со овој закон.

Прочитај повеќе

Склучување договор за детективски услуги

Приватниот детектив кој поседува лиценца и легитимација дејноста ја врши по барање и со посебно овластување-полномошно од нарачателот на детективска услуга.Според Законот за детективска дејност, за да може приватниот детектив да започне процес на собирање на податоци и информации за нарачателот на детективската услуга, според законот треба предход

Прочитај повеќе