Проверка на бонитет на деловни субјекти

Од пресудно значање за корпоративна заштита е проверка на бонитетот на фирми и нивните сопственици, позната во светот по изразот Due diligence.

Станува збор за стручен преглед на деловноста, капиталот, сопственоста, недвижностите на фирмата, но и моралот и карактерот на бизнисмените со кои се соработува.Всушност проверката на бонитет на фирми и нивни сопственици ,подразбира стручно пребарување во единствениот регистар на биланс,истражување колку сметки и кај кој банки има правното лице,барање на должници и дали евентуално постоело блокирање на сметка,потоа кој е пријавен како сопственик на фирмата,кој директор,колку бил прометот и добивката на фирмата ,проверка дали деловниот партнер е во системот на ДДВ  и колку плаќа данок. Токму затоа, се повеќе и повеќе компании решаваат да ги тестираат рејтинзите на деловните партнери, за кои приватните  детективски агенции се ангажираат со својот уникатен сет на знаења и вештини.
Business Inteligence е да се разгледува како процес на создавање компентентна предност во работењето низ користење на податоците во донесување на одлуки.Деловните измами се едно од најтешките прекршоци и затоа е неопходно соодветно да се заштитат пред склучување на договор без оглед дали тоа е физичко или правно лице и соодветно спроведување на темелно испитување на кредитната способност на деловниот субјект.

Во извештајот, нашиот детектив ќе ви ги даде сите релевантни информации за вкупната бизнис и финансиската состојба на компанијата за која сте заинтересирани.
ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ?