Докази кои се во врска со постапка пред суд, државни органи и други институции кои вршат јавни овластувања

Детективската агенција ДЕА Детектив собира сознанија и за кривични дела и нивните сторители кои се гонат по приватна тужба.

Тие факти можат да бидат битни за потребите на нарачателот за водење на кривични, управни, парнични, прекршочни и други постапки.

Законот за кривична постапка ,предвидува учество на приватниот детектив во страначка или обвинителска истрага. 
Тоа значи дека приватниот детектив по нарачка од бранител, односно странка во постапката, собира матерјални докази кои на странката се потребни  за обезбедување или  остварување на правата пред суд или други органи.
ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД НАШИТЕ УСЛУГИ?