social image
  • ДОЗНАЈТЕ ЈА ВРЕДНОСТА НА ТОЧНА И ПРАВОВРЕМЕНА ИНФОРМАЦИЈА

  • ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЈА-ДЕА

За нас

Детективска агенција „ДЕА ДЕТЕКТИВ “ е лиценцирана легална детективска агенција, регистрирана во Р. Македонија.Работата на детективската агенција е во согласност со Законот за детективска дејност (Службен весник на Р.Македонија бр 80/90) со лиценца број 10.2-68095-13 издадена од МВР на Р.Македонија.Сопственикот на оваа агенција има долгогодишно искуство во оваа област.За некои области има соодветни дипломи и сертификати како и меѓународни признанија.
Како детективска агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ ги спроведува сите професионални страндарди,правила и регулативи и постојано го интезивираме професионалниот развој и ги поместуваме границите на соработка.
Ние сме детективска агенција посветени на откривање на вистината. Можеме да откриеме факти и да обезбедиме докази што Ви овозможува да донесете правилна одлука.Во извршување на детективската дејноста во собирање податоци и информации Детективската агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ ги почитува одредбите од Законот за заштита на лични податоци, така што вашата деловна и лична дискреција секогаш е загарантирана. Сите собрани информации ќе се користа исклучиво за потребите на барателот на услугата со обврска на детективската агенцијата ДEA Детектив ,Зaконски да ги чува како деловна тајна и по престанок на договорениот однос.Откако ќе заврши истрагата,нарачателот на детективската услуга добива писмен извештај со придружни докази.Треба да се има во предвид дека информацијата има своја тежина само кога е правовремена и точна.
Детективска агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ гарантира максимална професионалност,ефикасност и целосна дискреција во реализација на дадената задача.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Докази кои се во врска за постапка пред суд, државни органи и други институции кои вршат јавни овластувања. Детективската агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ собира сознанија и за кривични дела и нивни сторители кои се гонат по приватна тужба. повеќе...
Дискретно набљудување на лица и објекти се дефинира како тајно следење и посматрање  на лица,возила и објекти,се со цел прибирање на сознанија и докази во врска со определени активности.повеќе...
Утврдување на вистинитоста во различни ситуации  во  интерес на странката. Детективите од детективската агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ врши утврдување на вистинитостаПревенција од малолетничка деликвенција, брачно неверство, пред брачна проверка и сл. повеќе...
Утврдување на идентитет на лице, негово живеалиште и престојувалиште ; Пронаоѓање на исчезнати и сокриени лица. Детективската агенција Деа Детектив  е успешна во утврдување на идентитет на лице негово живеалиште и престојувалиште. повеќе...                           
Украдени или изгубени предмети. Детективската агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ, работи во проанаѓање на изгубени и украдени предмети, изгубени документи, изгубени или украдени накити, уметнички дела кои, за барателот на услугата, освен матерјална имаат и емотивна вредност и значање. повеќе...

КОРПОРАТИВНИ И ДЕЛОВНИ ИСТРАГИ

Корпоративната безбедност во смисла на сеопфатна заштита на деловните субјекти, е комплексна задача и предизвик за професионални агенции кои ќе ви помогнат ризиците да се сведени на минимум. Заштита на деловните субјекти од потенцијална закана од страна на непријателско и злонамерно работење, денес е еден од приоритетите во работата на секоја компанија.

Успешно и ефикасно организиран систем на корпоративно заштита го штити деловниот субјект од ризик, претставува основа за донесување на важни деловни одлуки, гарантира успешна проверка на постојните или потенцијалните деловни партнери,  и го спречува протокот на доверливи информации.
Секоја фирма, здружение, финансиска или осигурителна компанија, има потреба од одредена информација, било да е тоа истражување на вработени, членови, партнери, кандидати или други поврзани лица, за кои треба да се знае финансиска и имотна состојба , место на живеење, претходни работни места, едукацијата, граѓански и кривични дела, итн.
Проверка на бонитет на деловни субјекти-Due diligence.Од пресудно значање за корпоративна заштита е проверка на бонитет на фирми нивни сопственици.повеќе...
Односот на работниците спрема заштита на деловната тајна. Кога сопственикот или менаџерот се сомнева дека некој од вработените  ја злоупотребува работата на компанијата. повеќе...
Истражување на осигурителна измама. Шеми кои варираат од едноставни до софистицирани и перфектни комбинации од различни кривични дела. повеќе...
Проверка на биографија (CV) на лице. Детективска агенција ДЕА ДЕТЕКТИВ врши проверка на кандидатите кои аплицираат за работа-стана вообичаена работа во нашето општество. Дискретна и професионална проверка на веродостојноста на податоците од биографијата на кандидатот. повеќе...
Проверка на злоупотреби со платени боледувања. Детактивската агенција „ДЕА ДЕТЕКТИВ“врши проверки и откривање на евентуални злоупотреби на лажни боледувања.Злоупотреба на боледување може сериозно да влијаат на успехот на деловен субјектповеќе...