Основни принципи во вршење на детективската дејност

Под принцип на детективска дејност се подразбираат најопшти основни правила според кои детективот e должeн да постапи во секојдневниот живот, како и во вршењето на својата работа во рамките на законската надлежност.Клучни принципи на приватната детективска дејност се: Принцип на законитост, принцип на планирање, принцип на методичност и оперативно

Прочитај повеќе