Закон за детективска дејност

Co овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на детективската дејност.Под детективска дејност во смисла на овој закон се подразбира собирање на податоци и информации, нивна обработка, како и посредување со нив на начин утврден со овој закон.

Прочитај повеќе

Етички норми на приватниот детектив

Покрај општите законски услови за вршење на Детективската дејност,постојат и неформални и непишани ,но одлучувачки фактори за квалитетно и успешно извршување на работата.Етичките кодекси најчесто немаат сила на санкции како законските,туку само укажуваат на потребата од совесно однесување како професионалец во струката.

Прочитај повеќе