Закон за детективска дејност

Co овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на детективската дејност.Под детективска дејност во смисла на овој закон се подразбира собирање на податоци и информации, нивна обработка, како и посредување со нив на начин утврден со овој закон.

Прочитај повеќе

Историски развој на детективската дејност

Развојот на приватната детективска дејност има долг еволутувен процес.Родоначалник на првата детективска агенција во Европа која давала детективски услуги е Ежен Видок (1775-1857) формирана во 1833 година Фирма за економско информирање.Полицијата многу пати се обидела да ја затвори детективската агенција ,а во 1842 Видок бил и уапсен

Прочитај повеќе