Етички норми на приватниот детектив

Покрај општите законски услови за вршење на Детективската дејност,постојат и неформални и непишани ,но одлучувачки фактори за квалитетно и успешно извршување на работата.Етичките кодекси најчесто немаат сила на санкции како законските,туку само укажуваат на потребата од совесно однесување како професионалец во струката.

Прочитај повеќе